Groepen

Aan het begin van schooljaar 2022-2023 gaan er ongeveer 165 kinderen naar onze school. We werken dit jaar met 8 groepen en een schakelklas.

Groepen 1 en 2

In de onderbouw leren de kinderen, vanaf het moment dat zij vier jaar zijn, spelenderwijs. Elk jaar staan verschillende thema’s op het programma, zoals mensen, lente, verkeer, steeds op het niveau dat past bij de leeftijd van de kinderen.

Vanuit een veilige speel-leeromgeving ontwikkelen de kinderen zich op verschillende gebieden: taal, rekenen, motorisch en sociaal-emotioneel. Het is hierbij van groot belang dat kinderen zich veel kunnen en mogen bewegen. Dit doen we tijdens de gymlessen in de speelzaal, in de gymzaal en tijdens het buitenspel.

Kinderen die jarig zijn tussen de zomervakantie en 31 december starten na hun vierde verjaardag in groep 1. Kinderen die jarig zijn tussen 1 januari en de zomervakantie starten na hun vierde verjaardag in groep 0 en stromen na de eerstvolgende zomervakantie door naar groep 1. Voor beide groepen geldt vanzelfsprekend dat daarbij goed wordt gekeken naar wat aansluit bij hun ontwikkeling. In groep 2 wordt al steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen en worden de in groep 1 geleerde vaardigheden uitgebreid. De interesse voor en de voorbereiding op rekenen, lezen en schrijven komen nadrukkelijker aan de orde, maar ook hier spelenderwijs en aansluitend bij de ontwikkeling van de kinderen.

Schakelklas

In de schakelklas is twee dagen per week extra aandacht voor taal. In deze klas zitten 12 tot maximaal 15 kinderen.

Groep 3 t/m 8

De midden- en bovenbouw bestaat uit zes enkele groepen. We werken vanuit thema’s of projecten. De groepsgrootte varieert tussen 18 en 25 kinderen.

Voorschoolse- en buitenschoolse opvang (VSO en BSO)

Binnen de Combinatie verzorgt kinderopvang Walcheren (hierna: KOW) onze VSO en BSO. De kinderen worden naar de BSO gebracht of mogen als ze wat ouder zijn zelf naar de BSO toelopen.